Skip links

Obchodné podmienky

1. Úvodné ustanovenia

1.1. Týmito obchodnými podmienkami („OP“) sa riadia vzťahy medzi obchodnou spoločnosťou HURICANE foods s. r. o., so sídlom Kasalova 581/27, 949 01 Nitra, Slovenská republika, IČO: 53 102 967, zápis v Obchodnom registri Okresného súdu Nitra, oddiel: Sro, vložka č.: 51415/N, kontaktné tel. č. 0911 401 038, kontaktná e-mailová adresa: office@huricane.sk ako predávajúcim („Predávajúci“) a kupujúcim v postavení spotrebiteľa, pri uzatváraní zmluvy, ktorej predmetom je predaj tovaru ponúkaného Predávajúcim („Kupujúci“).

1.2. Na účely týchto OP sa spotrebiteľom v zmysle § 2 písm. a) zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov v platnom znení („Zákon o ochrane spotrebiteľa“) rozumie fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení kúpnej alebo inej spotrebiteľskej zmluvy s Predávajúcim nekoná v rámci svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania (ak kupujúci pri nákupe uvedie svoje identifikačné číslo (IČO), považuje sa za podnikateľa, nie spotrebiteľa, pokiaľ neinformuje Predávajúceho inak). Právne vzťahy medzi Predávajúcim a osobou, ktorá nie je spotrebiteľom sa riadia príslušnými ustanoveniami zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník a inými všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky.

1.3. Kúpnou zmluvou sa rozumie zmluva uzavretá medzi Predávajúcim a Kupujúcim, ktorej predmetom je predaj a kúpa tovaru ponúkaného Predávajúcim („Tovar“) uzavretá v zmysle článku 2. týchto OP („Kúpna zmluva“). Kúpna zmluva medzi Predávajúcim a Kupujúcim dohodnutá a uzavretá výlučne na základe Objednávky v Internetovom obchode v zmysle článku 2.1 týchto OP sa považuje za kúpnu zmluvu uzatvorenú na diaľku v zmysle § 2 ods. 1 zákona č. 102/2014 Z. z. ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení („Zákon o ochrane spotrebiteľa pri zmluvách uzatváraných na diaľku“).

1.4. Všetky zmluvné vzťahy medzi Predávajúcim a Kupujúcim vzniknuté v súvislosti s Kúpnou zmluvou sa riadia Kúpnou zmluvou, týmito OP a reklamačným poriadkom Predávajúceho („Reklamačný poriadok“) v tomto poradí, príslušnými ustanoveniami zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „Občiansky zákonník“), Zákona o ochrane spotrebiteľa, a v niektorých prípadoch zákona č. 22/2004 Z. z. o elektronickom obchode a o zmene a doplnení zákona č. 128/2002 Z. z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 284/2002 Z. z. v platnom znení.

2. Spôsob objednania Tovaru a uzavretie Kúpnej zmluvy

2.1. Kupujúci si môže objednať Tovar prostredníctvom vyplnenia elektronického objednávkového formulára uvedeného na internetovej stránke elektronického obchodu Predávajúceho www.premiumbrands.sk („Internetový obchod“) („Objednávka“), a to spôsobom určeným v nasledovných ustanoveniach tohto článku OP.

2.2. Kupujúci vyplní všetky podmienené údaje uvedené v Objednávke. Pred definitívnym odoslaním Objednávky má Kupujúci možnosť Objednávku a zadané údaje skontrolovať a prípadne zmeniť. Zmena vyplnených údajov je možná pomocou tlačidla ,,Nákupný košík“ alebo „Doprava a platba“, ktorým sa Kupujúci vráti do predošlých krokov v rámci vypĺňania Objednávky, kde danú zmenu údajov Kupujúci môže vykonať. Po prekontrolovaní zadaných údajov a ich prípadnej zmene zo strany Kupujúceho, Kupujúci potvrdí Objednávku tlačidlom „Dokončiť objednávku s povinnosťou platby“. Najneskôr pred potvrdením Objednávky podľa predchádzajúcej vety je Kupujúci povinný registrovať sa alebo prihlásiť sa (ak už je registrovaný) do zákazníckeho portálu Predávajúceho v Internetovom obchode („Zákaznícky portál“) alebo v prípade „Nákupu bez registrácie“ si skontrolovať všetky povinné polia.

2.3. Objednávka doručená Predávajúcemu sa považuje za návrh na uzavretie Kúpnej zmluvy zo strany Kupujúceho.

2.4. Objednávka sa považuje za doručenú Predávajúcemu, ak dôjde Predávajúcemu (dostane sa do sféry jeho dispozície) a bude obsahovať všetky podmienené údaje, najmä meno a priezvisko Kupujúceho; dodaciu a fakturačnú adresu Kupujúceho; e-mailový a telefonický kontakt na Kupujúceho; názov objednávaného Tovaru; množstvo objednaného Tovaru; a zvolený spôsob dodania objednaného Tovaru, príp. ďalšie údaje vyžadované v zmysle Objednávky.

2.5. Doručenou Objednávkou je Kupujúci viazaný. K účinnému odvolaniu Objednávky zo strany Kupujúceho dôjde len v prípade, ak toto odvolanie dôjde na e-mail Predávajúceho office@huricane.sk resp. na e-mail zástupcu Predávajúceho priradeného Kupujúcemu (dostane sa do sféry dispozície Predávajúceho) včas.

2.6. Predávajúci potvrdí záväzné prijatie Objednávky Kupujúceho v e-maile zaslanom na e-mailovú adresu Kupujúceho uvedenú v Objednávke („Potvrdenie Objednávky“).